Köpvillkor
Agency Academy Growthmentors AB

Org Nummer: 
559306-2457

Adress:
Birger Jarlsgatan 2
114 34 Stockholm

ALLMÄNNA KÖPVILLKOR

AGENCY ACADEMY - 2023:1

INLEDNING

Dessa villkor (”Villkoren”) utgör en del av det avtal (”Avtalet”) som gäller mellan a) Growthmentors AB (”Leverantören”) med org

nr 559306-2457, och b) den som som köper Leverantörens tjänster (”Kunden”). I Villkoren kallas Leverantören och Kunden gemensamt för ”Parterna” och var och en för sig kallas de ”Part”. I den mån Parterna särskilt har avtalat om villkor som strider mot Villkoren, ska de särskilt avtalade villkoren äga företräde såvida inte sammanhanget eller omständigheterna uppenbarligen föranleder annan tolkning.

TJÄNSTERNA

Leverantören ska till en viss ensam individ (”Användaren”) hos Kunden tillhandahålla tjänster (”Tjänsterna”) i enlighet med Avtalet. Tjänsterna består av följande tre delar: a) Digitalt kursinnehåll, b) Digitalt mentorskap, och c) Digital community. Det digitala kursinnehållet tillhandahålls över Internet genom en molntjänst (SAAS-lösning). Kursinnehållet anses levererat när det finns tillgänglig för Användaren på den webbadress som Leverantören, från tid till annan, bestämmer. Det digitala kursinnehållet utgörs av delarna:

a) Mindset och omprogrammering av hjärnan, b) Verktyg för fokus och produktivitet, c) Verktygslåda för uppstart av en online

verksamhet, d) Val av nisch och erbjudande mot kund, e) Sälj och kommunikation, f)Facebook Ads Steg, g) Leverera en femstjärnig tjänst, och h) Skala upp din verksamhet och bygg ett team.

Det digitala mentorskapet innebär att Leverantören tillhandahåller gruppträning, inom samma områden som omfattas av det digitala kursinnehållet, över Internet. Gruppträningen syftar till att besvara frågor och vägleda Användaren och hålls av Maksim Polupanov, Mahsun Avci eller någon annan av Leverantörens representanter. Användaren deltar med hjälp av den lösning som Leverantören anger för videosamtal eller liknande. Leverantören bestämmer ensam vilken teknisk lösning och vilken tid som ska gälla för varje gruppträningstillfälle. Användarens rätt att delta i det digitala mentorskapet gäller i tolv (12) månader från dagen då Avtalet började gälla. Leverantörens digitala community består av virtuella rum dit endast inbjudna har tillgång. Leverantören bestämmer vem som ges tillgång till dessa rum. Inom respektive rum hålls öppna diskussioner mellan medlemmar, mentorer med flera. I skrivande stund består den digitala communityn främst av text- och ljudkanaler i Discord. Detta är dock något som kan förändras över tid. Syftet med

Leverantörens digitala community är bland annat att ge möjlighet till öppna frågor, nätverkande och kollektiv stöttning. Användarens rätt att komma åt och använda Leverantörens digitala community gäller under hela Avtalstiden. Ingen annan än Användaren har rätt att använda Tjänsterna enligt Avtalet.

ÄNDRINGAR I TJÄNSTERNA

Leverantören har rätt att, från tid till annan, göra ändringar i Tjänsterna under förutsättning att sådana ändringar inte generellt sett väsentligen försämrar

Tjänsterna. Det föreligger ingen skyldighet för Leverantören att skriftligen meddela om sådana ändringar.

LEVERANTÖRENS SKYLDIGHETER

Leverantören ska tillhandahålla Tjänsterna efter bästa förmåga och ansvarar inte för brister i Tjänstenivå såvida inte Leverantören agerat vårdslöst.

KUNDENS SKYLDIGHETER

Användaren ska i användandet av Tjänsterna följa lag och annan gällande författning samt de rimliga specifikationer, riktlinjer och manualer som Leverantören tillhandahåller för Tjänsterna. Användaren får ej använda Tjänsterna i annat syfte än att utveckla Användaren inom de områden det digitala kursinnehållet omfattar. Det är Användarens ansvar att inneha den tekniska utrustning som krävs för att kunna tillgodogöra sig Tjänsterna.

Användaren ansvarar för att data som Användaren tillför någon del av Tjänsterna, eller annars tillhandahåller Leverantören (”Kunddata”), är fri från virus, trojaner, maskar och annan skadlig programvara eller kod samt att sådan data inte på annat sätt kan skada eller inverka negativt på Leverantörens system, Tjänsterna eller någon av Leverantörens kunder, leverantörer och andra med affärsrelation till Leverantören. Användaren ansvarar för att Kunddata ej

utgör intrång i tredje mans immateriella rättigheter. Användaren ansvarar för att inloggningsuppgifter, säkerhetsmetoder och annan information som Leverantören tillhandahåller för tillgång till Tjänsterna, hanteras med sekretess. Användaren ska omedelbart meddela Leverantören för det fall obehörig fått tillgång till sådan information. Kunden ansvarar för Användarens agerande, i relation till Avtalet, som om det vore Kundens egna agerande.

UPPSTART AV TJÄNSTERNA

Leverantörens skyldighet att tillhandahålla Tjänsterna uppstår först då Kunden betalt Ersättningen eller den första delbetalningen av Ersättningen.

AVBROTT I TJÄNSTERNA

Leverantören har rätt att, när som helst och utan föregående meddelande, stänga av tillgången till Tjänsterna för brådskande underhåll eller för att skydda Tjänsterna från obehöriga angrepp och liknande. Kunden har inte rätt till ersättning för sådan bristande tillgång på Tjänsterna. Leverantören ansvarar inte för bristande tillgång på Tjänsterna som beror på avbrott eller kommunikationsproblem på Internet eller andra privata och publika nätverk som används för att få tillgång till Tjänsterna. Om Kunden, inklusive Användaren, bryter mot Avtalet eller gällande lagstiftning, och detta kan medföra skada för Leverantören eller någon av Leverantörens kunder, leverantörer och andra med affärsrelation till Leverantören, har Leverantören rätt att stänga av Kunden,

inklusive Användaren, från Tjänsterna tills dess att överträdelsen upphört och skadan är läkt.

UNDERLEVERANTÖRER

Leverantören har rätt att anlita underleverantörer för Tjänsternas utförande och för fullgörande av åtaganden enligt Avtalet, men ansvarar oavsett fullt ut för fullgörandet av Leverantörens åtaganden enligt Avtalet.

ERSÄTTNING OCH BETALNING

För tillhandahållandet av Tjänsterna, ska Kunden betala tjugoentusensjuhundra (21 700) SEK inklusive moms (”Ersättningen”). Kunden kan tillämpas specifika erbjudanden som avtalas innan köp av den specifika servicen. Avtalet ingås muntligt över ett säljsamtal tillsammans med en säljrådgivare från leverantören alternativt genom en av leverantörens check-out sidor under speciella event. Kunden ska betala Ersättningen i samband med att Avtalet ingås. Leverantören kan, från tid till annan, komma att erbjuda Kunden möjlighet att betala med hjälp av en eller flera tredjepartslösningar såsom Klarna, Svea eller liknande. Om Kunden använder sådan betallösning, förbinder sig Kunden även till de villkor som

tillämpas av den tredje parten som tillhandahåller betallösningen, i samband med Avtalets ingående. Kunden är medveten om att sådan betallösning kan medföra ytterligare räntor och avgifter, utöver vad som framgår av Avtalet. Kan Kunden ej betala genom tredjepartslösning, har Leverantören rätt att

fakturera Kunden omedelbart med tio (10) dagars betalningstid.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Samtliga immateriella rättigheter och alla andra rättigheter i eller avseende Tjänsterna tillhör Leverantören, eller där så är tillämpligt, Leverantörens leverantörer eller licensgivare. Ingenting i detta Avtal ska utgöra en överlåtelse eller överföring av några Immateriella rättigheter eller andra rättigheter i Tjänsterna till Kunden. All data, inklusive alla tillhörande immateriella rättigheter, som Kunden skapar i Leverantörens digitala community, tillfaller,

utan ersättning, Leverantören som också har obegränsad rätt att använda, mångfaldiga, sprida och annars nyttja sådan data. Kunden erhåller genom Avtalet en icke-exklusiv, tidsobegränsad och icke-överförbar licens (”Licensen”) att, för eget internt bruk, använda sådant material som ingår i det digitala kursinnehållet och då enbart i förhållande till Användaren som Tjänsterna är köpta för. Licensen får ej överföras till annan individ hos Kunden och ej heller till utomstående. Önskar Kunden tillgång till Tjänsterna för annan individ hos Kunden, ska Kunden köpa Tjänsterna och ingå Avtalet även för den individen. Önskar utomstående tillgång till Tjänsterna ska Kunden hänvisa dem till Leverantören.

SEKRETESS

I samband med, eller i nära anslutning till, Tjänsternas leverans, kan Parterna komma att utbyta känslig information (”Konfidentiell information”) med varandra. Part förbinder sig därför att inte för utomstående avslöja Konfidentiell information som tillhör den andra av Parterna och som Part fått del av på grund av Avtalet. Konfidentiell information kan bland annat, men inte uteslutande, utgöras av information om marknadsföring, säljprogram, säljvolym, sälj konvertering, säljmetoder och processer, säljförslag, produkter, tjänster, leverantörer, kundlistor, handböcker, sälj manus och skript, telemarketing skript, namn på investerare, kundinformation, driftprocesser, riktlinjer för prissättning, strategiska planer, immateriell egendom, och information om eller relaterat till en parts anställda. Den information som ingår i Tjänsterna anses alltid utgöra Konfidentiell information tillhörande Leverantören. Information som Kunden lämnar i Leverantörens digitala community anses aldrig utgöra Konfidentiell information. Trots ovanstående sekretessförbindelse får

Part avslöja Konfidentiell information i den mån a) informationen var tillgänglig för parten redan innan parten ingick eller påbörjade förhandlingar inför Avtalet, b) informationen vid avslöjandet är tillgänglig för allmänheten och den tillgängligheten inte beror på partens egna sekretessbrott, eller c) informationen har varit känd för Part i mer än tio (10) år. Part får trots ovanstående sekretessförpliktelse, med tillhörande undantag, inte avslöja information om a) innehållet i Avtalet, b) förhandling och medling med anledning av Avtalet, eller c) domstols- eller skiljeförfarande med anledning av Avtalet. Part får trots ovanstående sekretessförpliktelser avslöja Konfidentiell information i den mån Part är skyldig att avslöja informationen enligt lag, annan författning, börsregler, beslut av domstol eller beslut av myndighet. Part är alltid skyldig att vidta skäliga åtgärder för att skydda information som omfattas av sekretess enligt Avtalet. Om Part är skyldig att avslöja information som omfattas av sekretess enligt detta avsnitt, ska Parten, om möjligt, samråda med övriga Parter innan sådant avslöjande görs. Ovanstående regler om sekretess gäller för Part under Avtalstiden och därefter i tio (10) år.

KUNDPORTFÖLJ

Oavsett vad som i övrigt framgår av Avtalet, har Leverantören rätt att använda Kunddata i sin egen marknadsföring, men enbart till den del Kunddata ej utgör företagshemligheter eller annars kan anses som känslig för Kunden. Kunden har rätt att genom skriftligt meddelande till Leverantören, bestämma att

viss Kunddata ej får användas i Leverantörens marknadsföring. I sådana fall har Leverantören skälig tid på sig att efterleva denna instruktion. Leverantören har trots detta alltid rätt att använda information om: a) Vilka kunder som köpt Tjänsterna av Leverantören, b) Vilka mätbara effekter Kunderna fått ut av Tjänsterna, och c) Utlåtanden Kunderna lämnat om Tjänsterna eller Leverantören i övrigt.

INSPELNINGAR

Leverantören ges rätten att spela in och lagra mentorsamtal (”Samtalen”), både ljud och video, som utförs inom ramen för Tjänsterna. Leverantören får därutöver lägga upp Samtalen i Tjänsterna och nyttja dem för intern utbildning och utveckling av Tjänsterna.

GARANTI

Leverantören lämnar en så kallad ”Nöjd-kund-garanti” som innebär att Kunden har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande med full återbetalning av Ersättningen om: a) Kunden inte är nöjd med Tjänsterna, b) Kunden har tagit del av mindre än tjugo (20) procent av, var och ett av, det digitala kursinnehållet, det digitala mentorskapet, och den digitala communityn, och c) Det har gått högst fjorton (14) dagar från dagen då Tjänsterna började levereras.

Leverantören lämnar en så kallad ”Kvalitetsgaranti” som innebär att Kunden har rätt till fyra (4) 45-minuters 1-on-1 coachingsamtal med Maksim Polupanov eller Mahsun Avci utan extra kostnad om: a) Kunden har slutfört alla videomoduler, b) Kunden har slutfört alla arbetsblad, c) Kunden har deltagit på minst tjugo (20) hela gruppcoachingtillfällen, d) Kunden har genomfört minst sju (7) hela demosäljsamtal, e) Kunden har fullgjort samtliga betalningar till Leverantören, eller den tredje part varigenom betalningen ska ske, i rätt tid, f) Det har gått minst tolv (12) månader från dagen då Tjänsterna började levereras, och g) Kunden inte fått några resultat (minst en ny kund) sedan Tjänsterna började levereras. Skulle Kunden slutföra samtliga av dessa fyra coachsamtal och ändå inte, inom tre (3) månader därefter och inom hela Avtalstiden, få några resultat (minst en ny kund), har Kunden rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande med full återbetalning av Ersättningen. Kunden har ensam hela bevisbördan för att samtliga förutsättningar för garanti är uppfyllda.

REKLAMATION OCH PRESKRIPTION

Kundens rätt att åberopa fel i Tjänsterna upphör trettio (30) dagar från dagen då Kunden märkt eller borde ha märkt felet. Reklamation får dock inte ske senare än tre (3) månader från tidpunkten då felet uppstod.

BETALNINGSDRÖJSMÅL

Vid försenad betalning har Part rätt till påminnelseavgift om sextio (60) kronor och dröjsmålsränta enligt räntelagens (1975:635) bestämmelser, samt inkassokostnader enligt inkassolagens bestämmelser. Leverantören har rätt att tillfälligt pausa tillhandahållandet av Tjänsterna i den mån Kunden är försenad med betalningen. Sådan paus av tillhandahållandet ska ej medföra att upphörandet av Kundens rätt till Tjänsterna senareläggs. Är Kunden försenad med betalningen med över trettio (30) dagar, har Leverantören rätt att avbryta tillhandahållandet av Tjänsterna, utan rätt till återbetalning för Kunden.

SKADESTÅND OCH VITE

Om inte annat framgår av Avtalet, ska Part ersätta den andra parten för skada den tillfogas av Partens avtalsbrott. Lämnas Användarens inloggningsuppgifter till annan än Användaren, ska Kunden betala vite motsvarande Ersättningen för varje annan enskild individ som fått eller kan antas ha fått tillgång till Tjänsterna därigenom. Kunden ska hålla Leverantören skadeslös för krav från tredje man med anledning av brott mot lag och annan författning samt med anledning av intrång i tredje mans immateriella rättigheter.

BEFRIELSEGRUNDER

Part ansvarar ej för brist i rätta fullgörandet av Avtalet i den mån bristen orsakas av pandemi, strejk, arbetskonflikt, brand, eldsvåda, översvämning, upplopp,

myndighets beslut eller föreskrift, terrorism, eller av någon annan omständighet utanför Partens skäliga kontroll (”Force-majeure händelse”). Denna ansvarsbefrielse ska dock inte gälla sådana händelser vars effekter gick att förutse då Parterna ingick Avtalet. Part ska utan onödigt dröjsmål informera den andra parten, i det fall Parten drabbas av Force-majeure händelse.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Leverantören ansvarar ej på något sätt för förlust av produktion, förlust av data, förlust av verksamhet eller vinst, förlust av “goodwill” eller några indirekta eller påföljande skador. Leverantörens totala ansvar för skador är begränsat till hundra (100) procent av Ersättningens storlek. Kunden ansvarar ensamt för det innehåll som används, publiceras eller laddas upp i Tjänsterna av Kunden.

AVTALETS GILTIGHET

Avtalet gäller från dagen det ingås (”Avtalsdagen”) och därefter tillsvidare (”Avtalstiden”). Avtalet kan sägas upp med en (1) månads uppsägningstid att upphöra tidigast tolv (12) månader från Avtalsdagen. Uppsägning av Avtalet medför ej rätt till återbetalning.

KOMMUNIKATION

Leverantörens digitala community är ej avsett för direktmeddelanden, utan enbart för öppna diskussioner. Kunden är införstådd i att allt som Kunden publicerar i Leverantörens digitala community kan läsas av andra än Leverantören och ansvarar därför själv för att sådana information ej är konfidentiell. Önskar Kunden direktkontakt med Leverantören eller någon av Leverantörens representanter, ska kunden använda de kontaktvägar som Leverantören anger, från tid till annan, på sin webbplats.

HELA AVTALET

Avtalet med dess bilagor utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. Har viss fråga ej uttryckligen reglerats i Avtalet, ska frågan regleras i enlighet med de principer varpå Avtalet grundas. Alla, såväl skriftliga som muntliga, åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i detta avtal, inkluderat dess bilagor, och är därmed utan verkan.

BESTÄMMELSES OGILTIGHET

Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt. Istället ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar Parts rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet, Parterna omförhandla relevanta delar i Avtalet för att nå ett så likvärdigt avtal som möjligt. Om Parterna inte kan enas i sådan förhandling ska Avtalet jämkas till ett så likvärdigt avtal som möjligt.

ANVÄNDARFÖRBINDELSE

I det fall Användaren företräder Kunden vid ingåendet av Avtalet, förbinder sig Användaren personligen att följa avsnitt Sekretess i Avtalet samt övriga delar av Avtalet som tydligt ålägger Användaren ansvar.

TOLKNING OCH TILLÄMPNING

Avtalet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska regleras av svensk rätt, såsom den tillämpas på avtal som ingåtts i Sverige mellan svenska parter.

TVIST

Tvist med anledning av Avtalet ska avgöras

av svensk domstol.