Kjøpsvilkår
Agency Academy AS

Kontrakt for Agency Academy

Takk for at du har valgt Agency Academy for å få råd og veiledning med implementeringen av dette programmet for din virksomhet. Vi setter utrolig stor pris på tilliten og ser frem til å kunne hjelpe deg med å starte din egen online konsulentvirksomhet!

Kontraktsvilkår:

Kontrakten er inngått mellom Selskapet og Klienten (herved referert til som “Partene”) og trer i kraft med umiddelbar virkning. Avtalenfortsetter til annet er avtalt mellom Partene.Klienten er inneforstått med at Programmets natur og utstrekning er av en slik grad at opplevde resultat for hver enkelt Klient kan variere i nevneverdig grad.Klienten godtar herved å overholde de retningslinjer og prosedyrer stipulert i kontrakten som et vilkår for kontraktsinngåelse.

Klienten og selskapet er enige om følgende:

Tjenestene

Tjenestene deles i to deler: digitalt kursinnhold digital oppfølgingstjenesteneBegge tjenestene er beskrevet nedenfor. Alt kursinnhold er nettbasert og dekker følgende tema:
               Step 1 - Mindset and reprograming of the brain 
                Step 2 - Tools for focus and productivity
                Step 3 - Toolbox for starting an online business
                Step 4 - Choose your niche and create an offer to your clients
                Step 5 - Sales and communication
               Step 6 - Facebook Ads
                Step 7 - Deliver a 5 star service
                Step 8 - Scale your business and create a team

Som en del av de månedlige pågående oppfølgingstjenestene, vil Selskapet:Tilby gruppetrening i tolv måneder for å svare på spørsmål og veilede Klienten. Gruppetreninger organiseres av Maksim Polupanov eller annen representant for Agency Academy. Tilbudet om gruppetrening er gjeldende i tolv måneder fra Klientens første innbetaling. Selskapet forbeholder seg retten til å endre format og tidspunkt for ovenfornevnte gruppetreninger og vil ved endringer etterstrebe å informere klienten på best mulig vis. Tidspunktene og antallet gruppetreninger kan variere fra uke til uke. I en typisk uke vil gruppetrening se slik ut:
              Mandager: 18.00-19.00
              Tirsdager: 17.00-18.00 & 18.00-19.00 & 19.00-20.30
              Onsdager: 18.00-19.00 & 19.00-20.00
              Torsdager: 17.00-18.00 & 19.00-20.00
              Fredager: 15.00-16.00 CET

Kompensasjon og betaling

Det totale beløpet for Programmet, beskrevet i avsnitt 1 A-B, belastes klienten 21.700,- (tjueentusensjuhundre) NOK ved kontraktsinngåelse.


Eierskap og materialer

Selskapet beholder alle kreative rettigheter til alt originalt materiale, data og lignende, produsert av Selskapet, som beskrevet i kontrakten. Alle tjenester og programvare som brukes av Klienten er til enhver tid, ene og alene, Selskapets eiendom. Under ingen omstendighet har Klienten eie- eller distribusjonsrett på materialet eller programvaren som inngår i Programmet. Klienten godtar at Selskapet kan bruke og modifisere eksisterende materiale til Klientens fordel og at Klienten ikke har noen rettigheter til dette materialet.

Proprietær informasjon og bruk av materiale

Med unntak av det som er angitt i denne avtalen, skal all informasjon som utveksles mellom Partene, anses som konfidensiell og proprietær ("proprietær informasjon"). Slike proprietære opplysninger inkluderer, uten begrensning, informasjon om markedsføring, salgsprogrammer, salgsvolum, salgskonvertering, salgsmetoder og prosesser, salgsforslag, produkter, tjenester, leverandører, kundelister, opplæringshåndbøker, salgsmanuskripter, telemarketingskript, navn på investorer, kundeinformasjon, driftsprosedyrer, retningslinjer for prising, strategiske planer, immateriell eiendom, informasjon om en parts ansatte og annen konfidensiell eller proprietær informasjon som tilhører eller er relatert til en parts anliggender. Den mottakende parten erkjenner og er enig i at det i enhver prosess for å håndheve denne avtalen vil bli antatt at den proprietære informasjonen utgjør beskyttede handelshemmeligheter, og at den mottakende parten vil bære byrden for å bevise at noen del av den proprietære informasjonen er offentlig, eller med rette, kjent og avslørt av den mottakende parten. Partene, deres ansatte, datterselskaper, tilknyttede selskaper, agenter og innleide er enige om å holde all proprietær informasjon, uavhengig av når eller hvordan den blir offentliggjort, i streng fortrolighet og med ikke mindre enn samme grad av omsorg som de utviser for sin egen konfidensielle og proprietære informasjon. Partene garanterer og representerer at graden av omsorg som er tiltenkt her er tilstrekkelig, og partene vil ta alle steg som er ansett som rimelige eller nødvendige for å bevare slik proprietær informasjon. Ingenting i denne avtalen skal forby eller begrense mottakers bruk av informasjon som kan demonstreres som: (a) tidligere kjent for den mottakende part, (b) uavhengig utviklet av den mottakende part, (c) ervervet fra en tredjepart som ikke er offentliggjort til den avslørende parten, eller (d) ervervet gjennom det offentlige domene uten brudd fra den mottakende parten av denne avtalen.

Lisens

Selskapet gir klienten en begrenset, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv lisens til å kopiere, bruke, lagre, sette opp, offentlig vise, offentlig utføre og overføre alle handelsnavn, varemerker, tjenestemerker, opphavsrett, innhold, tekst, bilder, programvare, funksjonalitet, side og annet design og layout, media og annet materiale deri og utelukkende i forbindelse med opprettelse av kampanjen og direktesvarsmarkedsføring i samsvar med denne avtalen. Bortsett fra som spesifikt angitt heri, skal partene, deres ansatte, datterselskaper, tilknyttede selskaper, agenter og innleide ikke offentliggjøre noen proprietær informasjon uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra den andre parten. I tillegg skal ingen av partene bruke den proprietære informasjonen til noe annet formål enn formål relatert til deres forretningsforhold som beskrevet i denne avtalen. I tilfelle den mottakende parten er pålagt i henhold til gjeldende lov, regel, regulering eller lovlig pålegg eller kjennelse fra en domstol, myndighet eller myndighets kommisjon for å avsløre enhver proprietær informasjon, forstår den mottakende parten at den avslørende parten kan ønske å søke en passende beskyttelse ordre eller ta skritt for å beskytte konfidensialiteten til slik proprietær informasjon. Følgelig godtar den mottakende parten at den vil gi den avslørende parten straks varsel om en slik forespørsel.Porteføljeutgivelse. Klienten samtykker i at Selskapet har rettighet til å bruke materiale opprettet i henhold til denne avtalen til Selskapets portefølje, eksempler, selvpromotering inkludert reklame for Selskapets virksomhet, inkludert - og uten begrensning - Facebook eller Instagram, eller en hvilken som helst annen sosial medieplattform. Selskapet forbeholder seg retten til å lagre opptak fra oppfølgingstjenester og salgssamtaler for intern opplæring og forbedringer. I tilfelle Klienten ønsker å ekskludere noe spesifikt materiale fra publisering i henhold til dette avsnittet, eller for å begrense tidsperioden for slik publisering, kan Selskapet og Klienten inngå skriftlig samtykke til en slik begrensning.Rettsmidler. Partene erkjenner at den utvekslede proprietære informasjonen er verdifull og unik, og at utlevering i strid med denne avtalen vil resultere i uopprettelig skade for den negativt berørte parten, for hvilken økonomisk skade på egen hånd vil være utilstrekkelig. Følgelig er partene enige om at den parten som er negativt berørt, skal ha rett til å søke øyeblikkelig rettspålegg ved handling som tilsier et slikt brudd har forekommet eller ved trussel av brudd på avtalen.Kundens innloggingsinformasjonen er personlig og kan ikke deles eller sendes til noen andre. Selskapet vil gi én (1)  lisens for hver betalte bruker i programmet. Hvis kunden deler påloggingsinformasjonen med noen andre som ikke er kunde hos Selskapet, blir lisensen slettet for brukeren, og Selskapet fakturere Klienten en ekstra kostnad for misbruk av lisensen.

Ansvarsbegrensning

Selskapet er ikke ansvarlig for tilfeldige, følgeskader, indirekte eller spesielle skader, eller for tap av fortjeneste eller forretnings forstyrrelser forårsaket eller påstått å være forårsaket av ytelsen eller manglende ytelse av tjenestene. Klienten samtykker til at i det tilfelle det viser seg at Selskapet er ansvarlig for slikt tap, er Klientens eneste virkemiddel mot Selskapet begrenset til refusjon av betalinger gjort av Kunden for leverte tjenester, minus utgifter betalt til eventuelle underleverandører eller til tredjeparter. Selskapet er ikke ansvarlig for feil som skyldes feil eller ufullstendig informasjon levert til Selskapet av Klienten. Klienten godtar også å ikke søke erstatning utover de avtalte begrensninger direkte eller indirekte gjennom søksmål fra eller mot andre parter. Selskapet skal ikke holdes ansvarlig overfor Klienten for eventuelle kostnader, skader eller forsinkelser på grunn av årsaker utenfor dets kontroll, eksplisitt inkludert uten begrensning, ukjente nettsted karakteristikker; endringer i policyer, endringer i tjenestevilkår.

Kommunikasjon

Kunden samtykker i at kommunikasjonen kun skal skje via Discord -gruppen “Agency Academy” og e-post. E-postadressen som skal brukes er support@agencyacademy.co. Hvis Klienten ønsker en samtale over telefon, bør Klienten sende en e-post til selskapet for å planlegge en telefonsamtale, og Selskapet vil samarbeide med klienten for å avtale et tidspunkt. Selskapet svarer vanligvis på e-post innen 48 timer unntatt helger og vanlige helligdager.

Angrerett

Angreretten er definert via Angrerettloven. Det påfaller kunden å fremvise at eventuell angrerett er utøvd innen 14 dager skriftlig via mail til support@agencyacademy.co

Hele avtalen

Denne avtalen er den endelige, komplette og eksklusive avtalen mellom Partene. Ingen endring av, eller endringer i denne avtalen, skal tre i kraft med mindre de er skriftlige og undertegnet av hver av partene.

Tolkning og håndheving

Partene forstår og er enige om at konstruksjonen og tolkningen av denne avtalen er underlagt lovgivningen i staten Norge. I tilfelle at en av Partene må iverksette rettslige skritt for å håndheve denne avtalen, er Partene enige om at det rette stedet for slik handling skal være domstolene i staten Norge.

Garanti

Agency Academy har et helhjertet ønske om å hjelpe våre Klienter med å lykkes ved å implementere strategiene i kurset. Om Klienten mot formodning ikke har oppnådd resultat etter fullført kurs (f.eks. første betalende kunde), har Agency Academy valgt å tilby en 12 måneders pengene tilbake-garanti. Vilkårene for å benytte denne garantien er som følger:

Klienten har fullført alle videomoduler.
Klienten har fullført alle arbeidsark.
Klienten har deltatt på 20 gruppecoaching.
Klienten har gjennomført minst 7 (demo) salgssamtaler.

Klientent fullfører alle betalingene i nedbetalingsplanen i tide (ikke senere enn 14 dager etter forfallsdato).

Om Klienten har fullført alle vilkår uten oppnådd resultat tilbyr Agency Academy også 4 x 45-minutters 1-on-1 coachingsamtaler uten kostnad.Det påfaller Klienten å fremvise at vilkårene er oppfylt.