Handelsbetingelser (Opdateret d. 4/11/2022)

Agency Academy Handelsbetingelser

CVR NR:  559306-2457

Adresse: Brovaktarvägen 21, 14173, Segeltorp, Stockholm

Læs venligst vores handelsbetingelser igennem, og hold dig ikke tilbage med at kontakte os på support@agencyacademy.co, hvis du har spørgsmål.

INDLEDNING

Disse betingelser ("Vilkårene") udgør en del af aftalen ("Aftalen"), der gælder mellem a) Growthmentors AB ("Leverandøren") med organisationsnummer 559306-2457 og b) den person eller virksomhed, der køber Leverandørens tjenester ("Kunden"). I Vilkårene refereres Leverandøren og Kunden fælles som "Parterne", og hver især kaldes de "Part". I det omfang Parterne specifikt har aftalt betingelser, der er i strid med Vilkårene, skal de specifikt aftalte betingelser have forrang, medmindre sammenhængen eller omstændighederne åbenlyst giver anledning til en anden fortolkning.

 

TJENESTERNE
Leverandøren skal levere tjenester ("Tjenesterne") til en specifik enkeltbruger ("Brugeren") hos Kunden i overensstemmelse med Aftalen. Tjenesterne består af følgende tre dele: a) Digitalt kursusindhold, b) Digital mentorstøtte og c) Digitalt fællesskab. Det digitale kursusindhold leveres via internettet gennem en skybaseret tjeneste (SAAS-løsning). Kursets indhold anses for leveret, når det er tilgængeligt for Brugeren på den webadresse, som Leverandøren bestemmer fra tid til anden. Det digitale kursusindhold består af følgende dele:

a) Mindset og omprogrammering af hjernen, b) Værktøjer til fokus og produktivitet, c) Værktøjskasse til opstart af en online forretning, d) Valg af niche og kundeemne, e) Salg og kommunikation, f) Facebook Ads trin, g) Levering af en femstjernet service og h) Skalering af din forretning og opbygning af et team.

Det digitale mentorstøtte indebærer, at Leverandøren tilbyder gruppetræning inden for de samme områder, der dækkes af det digitale kursusindhold, via internettet. Gruppetræningen har til formål at besvare spørgsmål og guide Brugeren og afholdes af Samuel Attevall, Maksim Polupanov, Mahsun Avci eller en af Leverandørens repræsentanter. Brugeren deltager ved hjælp af den løsning, som Leverandøren angiver til videokald eller lignende. Leverandøren afgør alene, hvilken teknisk løsning og hvilket tidspunkt der gælder for hver gruppetræningssession.

Brugerens ret til at deltage i den digitale mentorstøtte gælder i tolv (12) måneder fra dagen, hvor Aftalen træder i kraft. Leverandørens digitale fællesskab består af virtuelle rum, som kun inviterede personer har adgang til. Leverandøren afgør, hvem der får adgang til disse rum. Inden for de enkelte rum holdes åbne diskussioner mellem medlemmer, mentorer og andre. På nuværende tidspunkt består det digitale fællesskab primært af tekst- og lydkanaler i Discord. Dette kan dog ændre sig over tid. Formålet med Leverandørens digitale fællesskab er blandt andet at muliggøre åbne spørgsmål, netværksdannelse og kollektiv støtte. Brugerens ret til at få adgang til og bruge Leverandørens digitale fællesskab gælder i hele Aftaleperioden. Ingen andre end Brugeren har ret til at bruge Tjenesterne i henhold til Aftalen.


ÆNDRINGER I TJENESTERNE
Leverandøren har ret til at foretage ændringer i Tjenesterne fra tid til anden, forudsat at sådanne ændringer ikke væsentligt forringer Tjenesterne generelt. Der er ingen forpligtelse for Leverandøren til skriftligt at informere om sådanne ændringer.

LEVERANDØRENS FORPLIGTELSER
Leverandøren skal levere Tjenesterne efter bedste evne og er ikke ansvarlig for mangler i tjenesteniveauet, medmindre Leverandøren har handlet uagtsomt.

KUNDENS FORPLIGTELSER
Brugeren skal i brugen af Tjenesterne overholde gældende lovgivning og andre relevante forskrifter samt de rimelige specifikationer, retningslinjer og manualer, som Leverandøren stiller til rådighed for Tjenesterne. Brugeren må ikke bruge Tjenesterne til andet formål end at udvikle sig inden for de områder, som det digitale kursusindhold omfatter. Det er Brugerens ansvar at have den nødvendige tekniske udstyr til at kunne drage fordel af Tjenesterne.
Brugeren er ansvarlig for, at data, som Brugeren tilføjer til en del af Tjenesterne eller på anden måde stiller til rådighed for Leverandøren ("Kundedata"), er fri for virus, trojanske heste, orm og anden skadelig software eller kode, samt at sådanne data ikke på nogen måde kan skade eller have en negativ indvirkning på Leverandørens systemer, Tjenesterne eller nogen af Leverandørens kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser. Brugeren er ansvarlig for, at Kundedata ikke krænker tredjeparters immaterielle rettigheder. Brugeren er ansvarlig for at behandle loginoplysninger, sikkerhedsmetoder og anden information, som Leverandøren stiller til rådighed for adgang til Tjenesterne, fortroligt. Brugeren skal straks underrette Leverandøren, hvis uautoriserede personer har fået adgang til sådan information. Kunden er ansvarlig for Brugerens handlinger i relation til Aftalen, som om det var Kunden's egne handlinger.


ANSVARSBEGRÆNSNING
Virksomheden er ikke ansvarlig for eventuelle tilfældige, følgeskader, indirekte eller særlige skader, krav om fortjeneste eller kommercielle skader forårsaget eller påstået at være forårsaget af de anvendte programmer eller mentortjenester. Kunden er indforstået med, at i tilfælde af, at det viser sig, at virksomheden er ansvarlig for et sådant tab, er kundens krav begrænset til tilbagebetaling af betaling foretaget af kunden for udførte ydelser fratrukket omkostninger afholdt af betalers underleverandører eller tredjemand

Virksomhedens ansvar er ikke for fejl forårsaget af fejl eller ufuldstændige oplysninger, som kunder leverer til virksomheden. Kunden accepterer også ikke at søge kompensation ud over en aftale, der begrænser direkte eller direkte stemmeafgivning fra eller imod andre parter. Virksomheden er ikke ansvarlig over for kunderne for omkostninger, skader eller forklaringer på grund af årsager uden for deres kontrol, vilkår inklusive uden begrænsning ukendte lokalitetskarakteristika; ændringer i politik, ændringer og servicevilkår.

OPSTART AF TJENESTERNE
Leverandørens forpligtelse til at levere Tjenesterne opstår først, når Kunden har betalt Vederlaget eller den første delbetaling af Vederlaget.

AFBRYDELSE AF TJENESTERNE
Leverandøren har ret til, når som helst og uden forudgående varsel, at lukke adgangen til Tjenesterne ned for hastende vedligeholdelse eller for at beskytte Tjenesterne mod uautoriserede angreb og lignende. Kunden har ikke ret til erstatning for manglende adgang til Tjenesterne i sådanne tilfælde. Leverandøren er ikke ansvarlig for manglende adgang til Tjenesterne, der skyldes afbrydelser eller kommunikationsproblemer på internettet eller andre private og offentlige netværk, der anvendes til at få adgang til Tjenesterne. Hvis Kunden, herunder Brugeren, overtræder Aftalen eller gældende lovgivning, og dette kan medføre skade for Leverandøren eller nogen af Leverandørens kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser, har Leverandøren ret til at suspendere Kunden, herunder Brugeren, fra Tjenesterne, indtil overtrædelsen er ophørt, og skaden er afhjulpet.

ERSTATNING OG BETALING
For levering af Tjenesterne skal Kunden betale 16.299 DKK inklusivt moms ("Betaling"). Kunden skal betale i forbindelse med indgåelsen af Aftalen. Leverandøren kan fra tid til anden tilbyde Kunden muligheden for at betale ved hjælp af en eller flere tredjeparts løsninger som f.eks. Klarna, Svea eller lignende. Hvis Kunden anvender en sådan betalingsløsning, forpligter Kunden sig også til de betingelser, som den tredjepart, der leverer betalingsløsningen, anvender i forbindelse med indgåelsen af Aftalen. Kunden er opmærksom på, at en sådan betalingsløsning kan medføre yderligere renter og gebyrer udover det, der fremgår af Aftalen. Hvis Kunden ikke kan betale ved hjælp af en tredjeparts betalingsløsning, har Leverandøren ret til at fakturere Kunden øjeblikkeligt med en betalingsfrist på ti (10) dage.

IMMATERIELLE RETTIGHEDER
Alle immaterielle rettigheder og andre rettigheder vedrørende Tjenesterne tilhører Leverandøren, eller hvor relevant, Leverandørens leverandører eller licensgivere. Intet i denne Aftale udgør en overdragelse eller overførsel af nogen immaterielle rettigheder eller andre rettigheder i Tjenesterne til Kunden. Alle data, herunder alle tilknyttede immaterielle rettigheder, som Kunden skaber i Leverandørens digitale fællesskab, tilfalder Leverandøren uden kompensation, og Leverandøren har også ubegrænset ret til at bruge, mangfoldiggøre, distribuere og på anden vis udnytte sådanne data. Kunden får gennem Aftalen en ikke-eksklusiv, tidsbegrænset og ikke-overdragelig licens ("Licensen") til at bruge det materiale, der er inkluderet i det digitale kursusindhold, udelukkende til egen intern brug og kun i forhold til den Anvendelse, Tjenesterne er købt til. Licensen må ikke overføres til en anden person hos Kunden eller til eksterne parter. Hvis Kunden ønsker adgang til Tjenesterne for en anden person hos Kunden, skal Kunden købe Tjenesterne og indgå Aftalen også for den person. Hvis en ekstern part ønsker adgang til Tjenesterne, skal Kunden henvise dem til Leverandøren.

FORTRYDELSESRET
Fortrydelsesfristen er 14 dage fra datoen på køb af forløbet. Ansvaret påhviler kunden for at påberåbe sig enhver fortrydelsesret inden for 14 dage skriftligt via e-mail til support@agencyacademy.co (Gælder kun hvis der er set under 20% af videomaterialet) 

Kunden skal tage en samtale med en repræsentant fra Agency Academy, for at udnytte fortrydelsesretten og derved bringe aftalen til ophør.

FORTROLIGHED
I forbindelse med eller tæt efter levering af Tjenesterne kan Parterne udveksle fortrolige oplysninger ("Fortrolig information") med hinanden. Hver Part forpligter sig derfor til ikke at videregive Fortrolig information, der tilhører den anden Part, til tredjeparter på grund af Aftalen. Fortrolig information kan blandt andet, men ikke udelukkende, omfatte oplysninger om markedsføring, salgsprogrammer, salgsvolumen, salgskonvertering, salgsmetoder og processer, salgsforslag, produkter, tjenester, leverandører, kundelister, manualer, salgsmateriale og scripts, telemarketing-scripts, investornavne, kundeoplysninger, driftsprocesser, prissætningsretningslinjer, strategiske planer, immaterielle rettigheder og oplysninger om eller relateret til en parts ansatte. Oplysningerne, der indgår i Tjenesterne, anses altid for at være Fortrolig information tilhørende Leverandøren. Oplysninger, som Kunden giver i Leverandørens digitale fællesskab, anses aldrig for at være Fortrolig information. På trods af ovenstående fortrolighedsforpligtelse kan en Part videregive Fortrolig information, hvis a) informationen allerede var tilgængelig for parten, før parten indgik eller påbegyndte forhandlinger om Aftalen, b) informationen er offentligt tilgængelig på tidspunktet for videregivelsen, og tilgængeligheden ikke skyldes parten selv eller c) informationen har været kendt af Parten i mere end ti (10) år. På trods af ovenstående fortrolighedsforpligtelse og de tilhørende undtagelser må en Part ikke videregive oplysninger om a) indholdet af Aftalen, b) forhandlinger og mægling i forbindelse med Aftalen eller c) domstols- eller voldgiftsprocedurer i forbindelse med Aftalen. En Part kan dog videregive Fortrolig information, hvis Parten er forpligtet til at gøre det i henhold til lov, anden lovgivning, børsregler, domstolsafgørelser eller myndighedsbeslutninger. En Part er altid forpligtet til at træffe rimelige foranstaltninger for at beskytte fortrolige oplysninger i henhold til Aftalen. Hvis en Part er forpligtet til at videregive oplysninger, der er omfattet af fortrolighed i denne bestemmelse, skal Parten om muligt rådføre sig med de øvrige Parter, inden sådan videregivelse sker. Ovenstående regler om fortrolighed gælder for hver Part i Aftaleperioden og i ti (10) år efter.

HELE AFTALEN
Denne aftale mellem parterne erstatter alle tidligere aftaler, skriftlige og mundtlige, og kan ikke ændres med undtagelse af en ny skriftlig aftale underskrevet af begge parter.

KUNDEPORTFØLJE
Uanset hvad der ellers fremgår af Aftalen, har Leverandøren ret til at bruge Kundedata til sin egen markedsføring, men kun i det omfang Kundedata ikke udgør forretningshemmeligheder eller på anden måde kan anses som følsomme for Kunden. Kunden har ret til skriftligt at meddele Leverandøren, at visse Kundedata ikke må anvendes i Leverandørens markedsføring. I sådanne tilfælde har Leverandøren en rimelig periode til at efterkomme denne instruktion. Ikke desto mindre har Leverandøren altid ret til at bruge oplysninger om: a) Hvilke kunder der har købt Tjenesterne fra Leverandøren, b) Hvilke målbare effekter Kunderne har opnået med Tjenesterne, og c) Udtalelser, som Kunderne har afgivet om Tjenesterne eller Leverandøren generelt.

OPTAGELSER
Leverandøren gives ret til at optage og gemme mentor-samtaler ("Samtalerne"), både lyd og video, der udføres inden for rammerne af Tjenesterne. Leverandøren kan desuden uploade Samtalerne i Tjenesterne og anvende dem til intern uddannelse og udvikling af Tjenesterne.


TVISTER
Alle tvister mellem parterne skal løses bedst muligt gennem en venskabelig dialog. Hvis en sådan løsning ikke er opfyldt, kan tvisten indbringes for branchens klagenævn eller almindelige domstole, medmindre parterne er enige om at løse tvisten ved voldgift. Parterne forstår og er enige om, at konstruktionen og fortolkningen af ​​denne aftale er under lovgivningen i Sverige. I tilfælde af at en af ​​parterne skal tage retslige skridt for at håndhæve denne aftale, er parterne enige om, at domstolen for en sådan handling skal være en domstol i Sverige.

FORCE MAJEUER 
Leverandøren er ikke ansvarlig for manglende korrekt opfyldelse af aftalen i den udstrækning, manglen skyldes en pandemi, strejke, arbejdskonflikt, brand, eksplosion, oversvømmelse, optøjer, myndighedsbeslutning eller -forskrift, terrorisme eller enhver anden omstændighed uden for Partens rimelige kontrol ("Force majeure-hændelse"). Denne ansvarsfrihed gælder dog ikke for sådanne begivenheder, hvis virkninger kunne forudses, da Parterne indgik aftalen. Parten skal uden unødig forsinkelse informere den anden part, hvis Parten rammes af en force majeure-hændelse.


HANDLINGSBASERET RESULTATSGARANTI (AGENCY ACADEMY)
Agency Academy ønsker helhjertet at hjælpe vores kunder med at implementere strategierne i kurset. Hvis det er usandsynligt, at klienten har opnået resultater efter kursets afslutning (første betalende kunde), har Agency Academy valgt at tilbyde en 12-måneders pengene-tilbage-garanti.

Leverandøren giver en såkaldt "resultatsgaranti", hvilket betyder, at Kunden har ret til fire (4) 45-minutters 1-til-1 coaching-samtaler med Maksim Polupanov eller Mahsun Avci uden ekstra omkostninger, såfremt Kunden har udfyldt nedenstående krav til vores handlingsbaserede garanti:

1) Kunden har fuldført alle videomodule

2) Kunden har fuldført alle arbejdsark

3) Kunden har deltaget i mindst tyve (20) fulde gruppecoaching-sessioner
4) Kunden har gennemført mindst syv (7) fulde demo-salgssamtale og kan frembrin

5) Kunden har opbevaret en daglig registrering af salgsopsøgningsaktiviteter i en periode på tre måneder (60 arbejdsdage).
6) Kunden har betalt alle betalinger til Leverandøren eller den tredjepart, der skal modtage betalingen, rettidigt,

7) Der er gået tolv (3) måneder fra den dag, Tjenesterne blev leveret, og
8) Kunden ikke har opnået nogen resultater (mindst én ny kunde) 

Hvis Kunden gennemfører alle fire coaching-samtaler og alligevel ikke opnår nogen resultater (mindst én ny kunde) inden for tre (3) måneder efterfølgende og inden for hele aftalens varighed, har Kunden ret til at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning og få fuld refusion af Betalingen. Kunden har den fulde bevisbyrde for at opfylde alle garantibetingelser.

HANDLINGSBASERET RESULTATSGARANTI (CERTIFIED PARTNER PROGRAM)
Agency Academy ønsker helhjertet at hjælpe vores kunder med at implementere strategierne i kurset. Hvis det er usandsynligt, at klienten har opnået resultater efter kursets afslutning (5 betalende kunder inden for 90 dage), har Agency Academy valgt at tilbyde en resultatsgaranti. Dette betyder, at hvis kunden ikke har opnået 5 betalende kunder inden for 90 dage, fortsætter vi samarbejdet og arbejder sammen med kunden, indtil de opnår de ønskede 5 kunder.