Ostoehdot
Agency Academy Oy

Kiitos, että valitsit Agency Academyn Oy:n saadaksesi neuvoja ohjelman toteuttamisesta sinulle henkilökohtaisesti ja yrityksellesi. Arvostamme luottamustasi ja autamme sinua mielellämme oman online-konsultointiyrityksen perustamisessa!

Sopimuksen ehdot:

Sopimus on solmittu Yhtiön ja Asiakkaan (jäljempänä ”Osapuolet”) välillä ja se tulee voimaan välittömästi kun Asiakas on ostanut Agency Academy ohjelman. Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana, kunnes Osapuolet sopivat toisin. Käyttöoikeus eri osioihin ja niihin liittyvät maksut määräytyvät sopimuksen mukaisesti. Asiakas ymmärtää, että ohjelman suunnittelussa kunkin yksittäisen asiakkaan kokemus ja tulokset voivat vaihdella merkittävästi. Asiakas sitoutuu täten noudattamaan sopimuksessa esitettyjä ohjeita ja menettelytapoja sopimuksen solmimisen ehtona.

Asiakas ja Yhtiö ovat sopineet seuraavasti:

1. Palvelut 

A. Palvelut jaetaan kolmeen osaan:

a. digitaalinen kurssisisältö 

b. digitaalinen mentorointi

c. digitaalinen verkkoyhteisö

Kaikki kolme palvelua on kuvattu alla. Koko kurssin sisältö on digitaalinen ja kattaa seuraavat aiheet: 

Askel 1 - Mindset ja aivojen uudelleenohjelmointi

Askel 2 - Työkaluja keskittymiseen ja tuottavuuteen

Askel 3 - Työkalupakki liiketoiminnan aloittamiseen verkossa

Askel 4 - Markkinaraon valinta ja tarjonta asiakkaalle

Askel 5 - Myynti ja viestintä

Askel 6 - Facebook-mainonta 

Askel 7 - Viiden tähden palvelun tuottaminen

Askel 8 - Leejanna liiketoimintaasi ja rakennta tiimi

B. Osana digitaalista mentorointia Yhtiö:

Tarjoaa ryhmäkoulutusta vastatakseen kysymyksiin ja opastaakseen Asiakasta. Ryhmäkoulutuksen järjestää Samuel Attevall, Maksim Polupanov tai muut Agency Academy Oy:n edustajat. Tarjous ryhmäkoulutukseen on voimassa 12 kuukautta Asiakkaan ensimmäisestä maksusta lähtien. Yhtiö pidättää oikeuden muuttaa ryhmäkoulutuksen muotoa ja ajankohtia, ja jos muutoksia tehdään, pyrkii ilmoittamaan Asiakkaalle parhaalla mahdollisella tavalla. Sopimuksen solmimisen aikaan ryhmäkoulutus toteutetaan (muoto ja ajankohta) seuraavan ohjelman mukaan:

Paikka: Zoom

Maanantaisin: 18.00-19.00 CET

Tiistaisin: 17.00-18.00 & 18.00-19.00 & 19.00-20.30 CET

Keskiviikkoisin: 18.00-19.00 & 19.00-20.00 CET

Torstaisin: 17.00-18.00 & 19.00-20.00 CET

Perjantaisin: 15.00-16.00 CET

C. Asiakas saa pääsyn Agency Academyn eksklusiiviseen verkkoyhteisöön muiden opiskelijoiden ja mentoreiden kanssa 12 kuukauden ajaksi alkaen Asiakkaan ensimmäisestä maksusta.

2. Hinta ja maksuehdot

Ohjelman, joka on kuvattu kohdassa 1 A-C, kokonaishinta Asiakkaalle on 2170 (kaksituhatta sataseitsemänkymmentä) EUR, joka veloitetaan sopimuksen tekemisen yhteydessä.

B. Resurs Bank:n kautta suoritettuun osittaiseen maksuun lisätään Resurs Bank:n omat korot ja maksut, katso Resurs Bank:n ostoehdot täältä.

3. Omistus, -immateriaali- ja käyttöoikeudet 

Kaikki oikeudet Yhtiön tuottamaan alkuperäiseen materiaaliin, tietoon ja vastaavaan kuuluvat Yhtiölle. Asiakkaan käyttämät palvelut ja ohjelmistot ovat pysyvästi Yhtiön omaisuutta.

Asiakkaalla on käyttöoikeus Ohjelmaan kuuluvaan yhteisöihin, palveluihin, materiaaliin ja ohjelmistoihin tämän sopimuksen mukaisesti sovittuja maksuja vastaan. Asiakas ei saa luovuttaa käyttöoikeutta kolmannelle taholle. Asiakkaalla ei ole missään tilanteessa omistus- tai jakeluoikeuksia Ohjelmaan kuuluvaan materiaaliin tai ohjelmistoihin. Asiakas hyväksyy, että Yritys voi käyttää ja muokata olemassa olevia materiaaleja Asiakkaan eduksi ja että Asiakkaalla ei ole oikeuksia tähän materiaaliin.

4. Salassapito ja materiaalien käyttö

A. Jollei tässä sopimuksessa toisin mainita, kaikkia Osapuolten välillä jaettuja tietoja pidetään luottamuksellisina tietoina. Tällaisia ​​luottamuksellisia tietoja ovat rajoituksetta markkinointitiedot, myyntiohjelmat, myyntivolyymi, myynnin konvertointi, myyntimenetelmät ja -prosessit, myyntiehdotukset, tuotteet, palvelut, toimittajat, asiakasluettelot, käsikirjat, myyntikomentosarjat ja -skriptit, telemarkkinointiohjelmat, sijoittajien nimet, asiakastiedot, toimintaprosessit, hinnoitteluohjeet, strategiset suunnitelmat, immateriaalioikeudet, tiedot osapuolen työntekijöistä ja muut luottamukselliset tiedot tai omistusoikeudelliset tiedot, jotka kuuluvat osapuolen työntekijöille tai liittyvät niihin. Vastaanottava osapuoli sitoutuu siihen, että kaikessa tämän sopimuksen täytäntöönpanossa oletetaan, että salassa pidettävät tiedot ovat suojattuja liikesalaisuuksia ja että vastaanottava osapuoli on velvollinen todistamaan, että jokin osa salassa pidettävästä tiedosta on julkista tai että vastaanottava osapuoli on paljastanut sen luvallisesti. Osapuolet, heidän työntekijänsä, tytäryhtiöt, edustajat ja konsultit sitoutuvat pitämään salassa kaiken luottamuksellisen tiedon riippumatta siitä, milloin ja miten tieto julkistetaan, samalla luottamuksellisuudella ja huolellisuudella, jota he osoittavat omaa luottamuksellista ja salassa pidettävää tietoaan kohtaan. Osapuolet vakuuttavat noudattavansa sellaista huolellisuutta, jonka katsotaan olevan kohtuullista ja ryhtyvänsä kaikkiin toimenpiteisiin, jotka katsotaan kohtuullisiksi ja tarpeellisiksi tällaisen luottamuksellisen tiedon salassa pitämiseksi.Lukuun ottamatta erikseen määrättyä, Osapuolet, niiden työntekijät, tytäryhtiöt, edustajat, konsultit eivät saa paljastaa luottamuksellisia tietoja ilman toisen osapuolen kirjallista lupaa. Lisäksi kumpikaan Osapuoli ei saa käyttää luottamuksellisia tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tässä sopimuksessa kuvattuihin liikesuhteisiin liittyviin tarkoituksiin. Mikäli vastaanottava Osapuoli on sovellettavan lain, säännöksen, asetuksen tai tuomioistuimen, viranomaisen tai viranomaisen päätöksen perusteella velvoitettu paljastamaan luottamuksellista tietoa, vastaanottava Osapuoli sitoutuu siihen, että paljastettu Osapuoli saattaa haluta hakea asianmukaista suojelumääräystä tai ryhtyä toimiin tällaisten tietojen luottamuksellisuuden suojaamiseksi. Näin ollen vastaanottava Osapuolen sitoutuu ilmoittamaan paljastetulle osapuolelle välittömästi tällaisesta pyynnöstä.B. Mitä tässä sopimuksessa mainitaan, ei kuitenkaan estä tai rajoita Osapuolia ilmaisemasta tai käyttämästä salassa pidettävää tietoa: (a) joka oli vastaanottavan Osapuolen hallussa ilman sitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen Luottamuksellisen tiedon saamista toiselta Osapuolelta (b) jonka Osapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta Osapuolelta saamaansa Luottamuksellista tietoa (c) jonka osapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta (d) joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista ja hankittu siten vahingoittamatta tämän sopimuksen vastaanottavaa Osapuolta.

C. Lisenssi. Asiakas myöntää Yhtiölle rajoitetun, ei-siirrettävän, ei-yksinomaisen lisenssin kaikkien kauppanimien, tavaramerkkien, palvelumerkkien, tekijänoikeuksien, sisällön, tekstin, kuvien, ohjelmistojen, toiminnallisuuksien, sivujen ja muun designin ja ulkoasun, median ja muun tällaisen materiaalin kopioimiseen, käyttämiseen, tallentamiseen, laatimiseen, julkisesti näyttämiseen ja esittämiseen sekä siirtämiseen tämän sopimuksen mukaisten kampanjoiden luomisen ja suoramarkkinoinnin yhteydessä.

D. Asiakasportfolio. Asiakas sitoutuu siihen, että Yhtiöllä on oikeus käyttää tämän sopimuksen mukaisesti luotuja materiaaleja Yhtiön portfoliota varten, esimerkiksi itsemainontaa, mukaan lukien Yhtiön toiminnan mainontaa, mukaan lukien ja rajoittumatta - Facebook tai Instagram tai mitä tahansa muuta sosiaalista media -alustaa varten. Yhtiö pidättää oikeuden tallentaa mentoroinnin ja myyntihaastattelujen tallenteita sisäiseen koulutukseen sekä kurssin materiaaliksi. Mikäli Asiakas haluaa jättää tietyn aineiston julkaisemisen ulkopuolelle tämän kappaleen mukaisesti tai rajoittaa tällaisen julkaisemisen aikajaksoa, Yhtiö ja Asiakas voivat kirjallisesti sopia tällaisesta rajoituksesta.

E. Oikeuskeinot. Luottamukselliset tiedot ovat arvokkaita ja ainutlaatuisia ja tämän sopimuksen vastainen luovutus aiheuttaa haittaa asianomaiselle osapuolelle, minkä vuoksi taloudelliset vahingot eivät yksinään riitä. Osapuolet sopivat, että Osapuolella, johon se on vaikuttanut, on oikeus hakea välittömästi esimerkiksi turvaamistoimia rikkomuksen sattuessa tai kun sopimusrikkomus uhkaa tapahtua.

F. Asiakkaan kirjautumistiedot ovat henkilökohtaisia, eikä niitä voi jakaa tai lähettää kenellekään muulle. Yhtiö myöntää yhden (1) lisenssin kullekin Ohjelman maksavalle käyttäjälle. Jos Asiakas jakaa kirjautumistunnuksen jonkun muun kanssa, joka ei ole Yhtiön asiakas, Asiakkaan lisenssi poistetaan ja Yhtiö laskuttaa Asiakkaalta lisäkustannuksia lisenssin väärinkäytöstä.

5. Vastuunrajoitus 

Yhtiö ei ole vastuussa vahingoista, seuraamuksista, epäsuorista tai erityisistä vahingoista, voittojen menetyksistä tai liiketoiminnan häiriöistä, jotka ovat aiheutuneet tai oletettu johtuvan ohjelma- tai mentorointipalvelujen käytöstä. Asiakas sitoutuu siihen, että jos käy ilmi, että Yhtiö on vastuussa tällaisesta menetyksestä, Asiakkaan ainoa vaatimus rajoittuu Asiakkaan palveluista suorittaman maksun palautukseen, josta vähennetään alihankkijoille tai kolmansille osapuolille suoritetuilla kustannuksilla. Vastuunrajoitus ei koske tahallisuutta tai törkeää tuottamusta.

Yhtiö ei ole vastuussa virheistä, jotka johtuvat Asiakkaan Yhtiölle toimittamista virheellisistä tai puutteellisista tiedoista. Asiakas sitoutuu myös olemaan hakematta korvausta sovittujen rajoitusten lisäksi suoraan tai välillisesti muiden osapuolten tai niitä vastaan ​​nostettujen kanteiden kautta. Yhtiö ei ole vastuussa Asiakkaalle mistään kustannuksista, vahingoista tai viivästyksistä, jotka johtuvat Yhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisista syistä, joihin nimenomaisesti sisältyvät rajoituksetta, tuntemattomat sijaintiominaisuudet; muutokset käytännössä, muutokset palveluehdoissa.

6. Viestintä

Asiakas sitoutuu siihen, että viestintä tapahtuu Discord-ryhmän ”Agency Academy” kautta ja sähköpostiosoite, jota käytetään, on support@agencyacademy.co. Mikäli Asiakas haluaa muuta viestintää, Asiakkaan on lähetettävä Yhtiölle sähköpostiviesti sen suunnittelua varten. Yhtiö etsii ratkaisun yhdessä Asiakkaan kanssa. Yhtiö vastaa sähköposteihin yleensä 48 tunnin kuluessa viikonloppuja ja yleisiä pyhäpäiviä lukuun ottamatta.

7. Peruuttamisoikeus

Peruuttamisoikeus määrittyy kuluttajasuojalain (38/1978) mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua tämän sopimuksen tekemisestä. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on lauantai tai pyhäpäivä, ilmoituksen voi tehdä vielä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.Asiakkaan vastuulla on ilmoittaa yksiselitteisesti peruuttamisoikeuden käytöstä. Tilauksen peruuttaminen voidaan tehdä ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen support@agencyacademy.co taikka erillisellä peruuttamislomakkeella. Jos Asiakas käyttää tätä vaihtoehtoa, Yhtiö ilmoittaa Asiakkaalle viipymättä pysyvällä tavalla (esimerkiksi sähköpostitse) peruuttamisilmoituksen saapumisesta.Jos peruutatte tämän sopimuksen, Yhtiö palauttaa teille kaikki teiltä saamamme suoritukset, viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuamme. Suoritamme palautuksen sillä maksutavalla, jota olette käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellette ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja joka tapauksessa siten, että teille ei aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia. Jos palvelun toimittaminen on aloitettu ja se peruutetaan, Asiakkaan on velvollinen maksamaan yritykselle kohtuullinen korvaus, joka lasketaan suhteellisena osuutena sopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta, ellei muuta erikseen sovita Osapuolten välillä.

8. Takuu

Agency Academy haluaa koko sydämellään auttaa asiakkaitamme menestyksekkäästi toteuttamaan kurssin strategioita.

Mikäli Asiakas ei ole saavuttanut tuloksia kurssin suorittamisen jälkeen (Ensimmäinen maksava asiakas), Agency Academy tarjoaa 12 kuukauden rahat takaisin -takuun.

Tämän takuun ehdot ovat seuraavat:

1. Asiakas on suorittanut kaikki videomoduulit

2. Asiakas on suorittanut kaikki työlistat

3. Asiakas on osallistunut vähintään 20:een ryhmäkoulutustilaisuuteen

4. Asiakas on pyytänyt kahdenkeskistä valmennuspuhelua

5. Asiakas on suorittanut vähintään 7 myyntipuhelua valituilla markkinoilla

6. Asiakas on ajallaan maksusuunnitelmassaan (Maksu tulee suorittaa 14 päivän kuluessa eräpäivästä)

Mikäli Asiakas on täyttänyt kaikki ehdot, eikä ole saavuttanut tavoitteita, Agency Academy tarjoaa jopa 4 x 45 minuutin kahdenkeskistä valmennuspuhelua Samuel Attevallin tai Maksim Polupanovin kanssa ilman erillisiä kustannuksia.

Ennen takuun käyttämistä Asiakkaan tulee osoittaa, että yllä olevat ehdot täyttyvät.

8. Muut ehdot 

Tämä Osapuolten välinen sopimus korvaa kaikki aikaisemmat kirjalliset ja suulliset sopimukset, eikä sitä voida muuttaa, elleivät molemmat Osapuolet ole allekirjoittaneet uutta kirjallista sopimusta. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle.

9. Riitojenratkaisu, tulkinta ja lain soveltaminen

Kaikki osapuolten väliset riidat ratkaistaan ​​mahdollisuuksien mukaan neuvotteluteitse. Jos tällaiseen ratkaisuun ei päästä, riita voidaan saattaa kuluttajariitalautakunnan tai yleisten tuomioistuinten käsiteltäväksi, elleivät Osapuolet sovi riidan ratkaisemisesta välimiesmenettelyllä.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta johtuvat riidat, joita ei ole saatu ratkaistua muutoin, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.